teisipäev, 15. mai 2018

Kuidas pääseda terroristlikust noarünnakust?

Paar päeva tagasi hukkus noarünnakus Pariisis islamifanaatikust tšetšeeni käe läbi üks inimene, vigastada sai neli. Mõni aeg varem on sarnased kallaletungid aset leidnud Saksamaal ja Hollandis.
14. märtsil avati Ühendriikide suursaatkond Jeruusalemmas. Sellele on eelnenud ja järgnenud verised massirahutused Gaza sektori piiritara juures. Terrorivõrgustiku Al-Qaeda liider Ayman al-Zawahiri on sellega seoses kutsunud kõiki moslemeid üles džihaadile Ühendriikide vastu.
Kuigi suurem osa ELi liikmesriike, Eesti selgrootu kannupoisina kaasaarvatud, on Ühendriikide saatkonna Jeruusalemma kolimist tauninud, ei tähenda see veel islamiterrorist pääsemist. Olgu siin hoiatava näitena ära toodud pagulaste (tegelikult peamiselt majandusmigrantide) sõbralikus Soomes juhtunu, kus Allahit ülistav jätis pussitas lapsevankritega jalutavaid noori emasid. (Tuleks tõsiselt kaaluda surmanuhtluse kohaldamist seda laadi tegude eest.)
Mida siis ette võtta terroristliku noarünnaku korral, et sellest katsumusest eluga välja tulla? Erinevalt enesetapupommarist (vt 21.12.2017 postitus), on potentsiaalse väitsamehe tuvastamine väga keeruline, et mitte öelda võimatu. Küll aga on võimalik paanikat vältimise ja otsustava tegevusega päästa nii enese kui ka teiste inimeste elu. Alljärgnevalt on refereeritud ajalehe Independent 5. juunil 2017 avaldatud asjakohast artiklit (vt https://www.independent.co.uk/life-style/how-to-survive-terror-attack-tips-escaping-london-manchester-isis-jihadi-a7773346.html)
Lugu algab meedias laialt levinud fotoga mehest, kes Londoni terrorirünnaku ajal annab jalgadele tuld hoidis samal ajal käes pindist õlletoopi. Sealjuures on ta väga hoolikas, et mitte piiskagi kesvamärga maha ei loksuks. Seda fotot on kujutatud absurdsevõitu naljanumbrina, ent tegelikult käitus mees enesekaitse seisukohast õigesti.
Artiklis kommenteerib juhtumit endine SASi ohvitser John Geddes, kes on 14 aastat teeninud spetsiaalses eliitüksuses. Tema arvates on igasuguse vedeliku, olgu see kuum või külm, paiskamine ründaja pihta parim võimalus ellujäämiseks. Samuti soovitab ta kasutada relvana portfelli, välikohviku päikesevarju või tooli.
Samas ei soovita astuda paljakäsi noa vastu, sest tavalisel inimesel ei ole siin mingeid šansse.
Geddes’i arvates on rünnaku puhul parim võte koondada enda ümber inimesi ja üheskoos saada kallaletungijast jagu. Nad peavad muutuma sel hetkel kesk-aja inimesteks ja tegutsema rühmana. Tuleb haarata kõike, mis kätte puutub ja visata ründaja pihta. Kui ollakse restoranis, soovitab ta pilduda  nuge, kahvleid, toode, pudeleid ja isegi laudu. Terroristi tuleb üritada rünnata seljatagant, püüdes tabada tema pead või nägu.
 „Nemad veritsevad samuti nagu teie, nad on üksnes inimesed,“ lisab ta. Geddes toob käepäraste võitlusvahendite tõhususe näitena selle kahju, mida mõni idioot võib pubis korda saata pindise õlletoobiga.
Seevastu halvim taktika on heita terroristi läheduses relvituna põrandale pikali, seda nii külm- või tulirelvarünnaku puhul. Tõenäosus on suur, et nii langetakse pussitamise või tulistamise ohvriks. Kui ei olda valmis aktiivseks enesekaitseks, siis oleks parem üritada rünnakukohast kiiresti eemalduda.

kolmapäev, 21. märts 2018


VÄGIVALLATU VASTUPANU NÕUKOGUDE OKUPATSIOONILE EESTIS ESIMESEL NÕUKOGUDE AASTAIL 1940-41

Eeldused tõhusaks vastupanuks olid Eesti jaoks pärast maa okupeerimist Punaarmee poolt 17. juu­nil 1940. a võrdlemisi viletsad. Õige aeg vastu hakata oli käest lastud. Ligikaudu sajatuhandelisele kogu Eestit okupeerivale võõrväele, mille suurus ületas Eesti sõjavägi umbes kuuekordselt, rääki­mata ülekaalust relvastuse ja reservide osas, sõjalise vastupanu osutamine oleks kaasa toonud kiire lüüasaamise. Võimalusi oli veel partisanisõjaks, ent selleks ei olnud riigi poliitiline ja sõjaline juht­kond teinud mingeid ettevalmistusi ega ilmutanud vähimatki tahet.
Üldiselt on väga vähe võimalusi totalitaarsetes riikides valitsevale režiimile vastupanu osu­tamiseks. Võib isegi öelda, et need võimalused peaaegu puuduvad. Edukalt toimiva vastupanulii­kumise jaoks peab olema täidetud mitu tingimust. Esmaseks tingimuseks on valdava osa elanik­konna moraalne ja aineline toetus. Seda viimast on totalitaarse režiimi tingimustes pikema aja jook­sul peaaegu võimatu tagada, sest julmade repressioonide ja genotsiidipoliitikaga hävitatakse vas­tupanuliikumise materiaalne baas ning elimineeritakse füüsiline reserv. Mis puutub moraalsesse toetusse, siis suudavad võimud range kontrolliga massiteabevahendite üle, tsensuuri, vastupropa­ganda ja mitmesuguste provokatsioonide abil vastupanuliikumist hõlpsasti diskrediteerida ning kar­mide repressioonidega heidutada selle võimalikke toetajaid. Nii näiteks ei olnud mitte mingeid märke vastupanust pärast valge­kaartliku liikumise ja rahvaste enesemääramise eest peetud võitluse ning talupoegade kollek­tivi­seerimisevastaste ülestõusude verist mahasurumist Nõukogude režiimi stabiliseerudes 1930. aas­tate teise poolel. Erandiks on siin Põhja-Kaukaasia, eelkõige Tšetšeenia ja Dagestan, kus 1920. ja 1930. aastatel vallandusid perioodiliselt relvastatud ülestõu­sud, mis pärast verist mahasurumist NKVD[1] vägede poolt jätkusid partisanisõjana. Mis puutub Teise maailmasõja järgsesse relvastatud vastupanusse paljudes Nõukogude impeeriumi osades ka kõige ägedama stalinismi ajal, siis toimus see siiski sõja järelmina ja reeglina ainult neis piirkon­dades, mis olid olnud sakslaste poolt okupeeritud ning kus ei olnud nõukogude võim suutnud end veel täielikult kehtestada.
            Teiseks vajab vastupanuliikumine välist toetust eelkõige väljaõppe ning relvade, varustuse, side- ja propagandavahendite saamise näol. Näiteks eduka sissisõja vältimatuks eelduseks on läbilaskev riigipiir, mille kaudu saavad riiki sisse imbuda mõne sõbraliku naaberriigi väljaõppelaagrites tree­nitud võitlejad ning sama teed pidi saab välja toimetada haavatuid, haigeid või puhkust vajavaid võitlejaid. Eestis ei ole soodsaid tingimusi sissisõja pidamiseks, kuna puudub sobiv maastik ras­kesti ligipääsetavate mägede näol. On küll palju metsamassiive, kuid need on ainult suvel sobivad varjatud tegevuseks. Talvel see eelis kaob. Riigipiir naabermaade Soomega Põhjas ja Rootsiga Läänes on merepiir, mida võrreldes maismaapiiriga on suhteliselt lihtne valvata. Samuti ei saanud Soome ega Rootsi ühelt poolt suurriikide surve, teisalt enesesäilitamise huvides Eestile partisani­sõjaks vajalikku abi pakkuda. Lisaks sellele oli Rootsi esimese ja natsi-Saksamaa kõrval ainsa rii­gina ametlikult tunnustanud Balti riikide inkorporeerimist Nõukogude Liitu. Eesti saatusekaaslasel Leedul oli lõunanaabriks Poola, kes oli Saksamaa ja Nõukogude Liidu sõjalise kallaletungi taga­järjel tükeldatud ning okupeeritud. Lätil aga oli välispiiriks merepiir Läänes Rootsiga.
Kolmandaks oluliseks tingimuseks on vastupanuliikumise tegevuse avalikustamine. Kuna okupatsioonivõimu poolt kehtestatud ülirange tsensuuri tingimustes ja üldises terroriõhkkonnas on see võimatu, tuleb luua infokeskused välismaal, sest peab olema koht, kuhu sündmuste keskmes talletatud informatsiooni selle levitamiseks edasi toimetada. Siin olid teatud võimalused 1940. aas­tal veel olemas. Kuigi okupatsioonivõimud olid võtnud oma valdusesse sidevahendid, ajakirjan­duse ja ringhäälingu ning sulgenud hermeetiliselt piiri, tegutsesid Eestis sel ajal vähemalt veel mõnda aega välisriikide esindused ning kohal olid ka välisajakirjanikud, kes otsisid ise igasugust teavet riigis toimuva kohta ja kelle kaudu sai suunata informatsiooni välisriikidesse. Samuti kuulus iga saatkonna koosseisu isikuid, kelle ülesandeks oli luurealase teabe hankimine.

Kogu teksti saab lugeda siit:
https://drive.google.com/file/d/1ZQXzEd6OJyMYrACjo4dfliFLm5ML-CdW/view?usp=sharing
[1] NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat (Народный комиссариат внутренних дел), mis eksisteeris 1934. aasta 10. juulist kuni 1941. aasta 3. veebruarini ja 1941. aasta 20. juulist kuni 1943. aasta 14. aprillini. 3. veebruarist  kuni 20. juulini kandis repressiivorgan nimetust NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat (Народный Комиссариат Государственной Безопасности СССР), misjärel naasis endise nimetuse juurde.
teisipäev, 6. märts 2018

Exegi monumentum

Mart Niklus.
Mis ei tapa, teeb tugevamaks! Valimik artikleid,
kõnesid, tõlkeid ja dokumente lähiminevikust.
HEREDITAS
440 lk, illustratsioonid.

Käesoleva aasta algul jõudis lugejateni Eesti tuntuima vastupanuvõitleja, elupõlise tartlase Mart Nikluse kirjutööde ja esinemiste kogumik. Tegemist on arvult kolmanda sama autori poolt avaldatud raamatuga, mis autori sõnul „kujutab endast kolmandat osa üsnagi ebatavaliste pealkirjadega triloogiast“. Selle kaks pehmekaanelist eellast (Mind ei tapetud õigel ajal. artikleid, kõnesid, avalikke kirju ja intervjuusid aastaist 1992-2004. – Iseseisvus, Tartu 2004; Ma ei vaiki ikka veel. Valimik artikleid, kõnesid, tõlkeid ja dokumente lähiminevikust. – Hereditas, Tartu 2010) jäävad vastsele kõvakaanelisele üllitisele alla nii mahult (esimeses 127 lk, teises 256) kui ka väljanägemise poolest. Oluliseks abimeheks on ka kogumikku lõppu lisatud isikunimede register. Triloogia kõik raamatud on pühendatud „teadlase ja märtri Jüri Kuke mälestusele, kelle kallal sooritud kommunistlikke justiitskuritegusid on Eesti Vabariigi õiguskaitseorganid keeldunud uurimast.
Raamatu pealkirjaks valitud Friedrich Nietzsche tsitaat ei kehti kaugeltki igaühe puhul. Ent Nikluse puhul on raske tabavamat iseloomustust välja mõelda. Nii nagu ka autori saatesõnas esitatud Myanmari (Birma) vabadusvõitleja ja Nobeli rahupreemia laureaadi (1991) Aung San Suu Kyi kuulus tsitaat: „Fear is a habit. I am not afraid.“ („Hirm on harjumus. Mina ei karda.“)
1950. aastate teisel poolel viibis Mordva eriti ohtlike riiklike kurjategijate vangilaagrites (poliitvangilaagrid) arvukalt eestlasi. Saksa mundris võidelnute ja metsavendade kõrval moodustasid arvuka seltskonna noorte põrandaaluste vastupanuorganisatsioonide liikmed. Ent oli ka individuaalse vastupanu eest vangistatuid. Üheks selliseks oli 25 aastane Niklus, Tartu Riikliku Ülikooli lõpetanud bioloog-ornitoloog, kes oli vangilaagrisse suletud 10 aastaks (pärast vabanemist terendas ees veel 3 aastat asumist suure kodumaa kaugemates paikkondades) N Liitu kukutada üritava rahvusvahelise kodanluse  abistamise eest.
Eesti poliitvangid jagunesid kahte lehte. Vanemad mehed pidasid end rahumeelselt üleval ja ootasid vabanemist, et siis eluga edasi minna. Nooremad aga igatsesid vabanedes jätkata võitlust. Esimesi hakati kutsuma lillekasvatajateks, teisi lõvilüpsjateks. Endise poliitvangi Jaan Isotamme sõnul mõtles lõvilüpsmise termini välja Enn Laanearu, ent teine Sindi mees, Jaan Sassor, kuulutas end lillekasvatajaks. Kujunes tavaks üksteiselt lõõpimisi küsida: „Noh, kas lähed lõvi lüpsma või lillekesi kasvatama?“ (Jaan Isotamm. Nägija pimedate maal. Artikleid, intervjuusid, sõnavõtte. – Ilmamaa. Tartu, 2015, lk 52)
Niklus oli muidugi lõvilüpsjate tõust. Vahest kõige tabavamalt on teda iseloomustanud kaasvang ja hilisem võitluskaaslane Priit Silla oma raamatus „Tõe karvane pool. Pajatusi ja targutusi ka «kuldsetest kuuekümnendatest»“ (2012, lk 73-74). Kogumikus kannab katkend pealkirja „Darwini vaim sündis kuivavate viltide ja puhvaikade vahel“ (lk 358). Autor on oma kangelased varustanud äratuntavate pseudonüümidega ning Niklus kannab nime „Märt“. Silla kirjutab: „Selle mehe sisse oli Looja pannud sama palju andeid kui jagas poolele linnale, lisaks veel külatäie kangust. Märt tehti pääkoolis loodusteadlaseks, samal ajal õppis ta muusikat ja klaverimängu, sai suhu mitu keelt ja hakkas vihkama ülekohut. /…/ Ta suutis koiku nurgal, kuivavate viltide ja puhvaikade vahel riidehoius /kaptjorka/ ning suviti elutsooni õues pingil tõlkida Darwini teoseid. /…/ Laagri tsensorile, poliitülemale ja teistele vastutavatele isikutele selgeks teha, kes oli Darwin, miks tema töö on tähtis ja miks Märt tema raamatuid oma keelde ümber panna püüab – see oli Heraklese vägitükk. Milleks meile mingi Darwin, meil on oma Lõssenko ja Mitšurin? /…/ Kõigi nimetatud võitluste käigus tuli Märdil aeg-ajalt nautida puhkust kartsas – kasvatusasutuse kuurordis.“
Suurtest plaanidest hoolimata said enamikust lõvilüpsjatest pärast vabanemist ikkagi lillekasvatajad. Ent mitte Niklusest. Tema jätkas võitlust, kui oli kodulinna naasnud. Koos lõvilüpsmisele truuks jäänud kaaslaste Enn Tarto, Erik Udami ja Endel Ratasega, kujunes Niklus rahvusliku vastupanuliikumine järjepidevuse kandjaks. Kõrvuti Udamiga pani Niklus aluse avalikule vastupanule 1970. aastate teisel poolel, kujunedes maailma avalikkuse silmis Eesti vastupanuliikumise sümbolkujuks. Teda on korduvalt esile tõstnud Ühendriikide president Ronald Reagan, välismeedias on Niklust tituleeritud ka Eesti Mandelaks. Erinevalt viimasest, Eesti presidenti Niklusest ei saanud. Ent siiski valiti ta okupatsioonijärgsesse Riigikokku, kus tal avanes võimalus anda oma panus iseseisvuse taastanud Eesti riikluse kujundamisse.
Ometi on nii mõnelegi tundunud Nikluse tegevus liialt epateerivana. Nii näiteks on mitmekordne Riigikogu liige ja lühikest aega justiitsministri ametit pidanud Jüri Adams võrdlemisi skeptiline Nikluse tegevuse suhtes. Jaanus Kulli toob kirjutises „Omakirjastus okupatsiooni ajal“ (Õhtuleht, 26.07.2006) ära Adamsi sõnad, mille kohaselt oli Mart Niklus, edevusehunnik ja üks produktiivsemaid nõukogudeaegse põrandaaluse kaebekirjanduse autoreid Eestis. Adams lisab, et „ükski mõistlik mees pead silmusse ei pistnud, samas tehti mõistlikkuse piires ära kõik, mida oli vaja teha, ning vahele ei jäädud“.
Adams oli üks neist, kes kuulus Enn Tarto sõpruskonda ning tegeles aktiivselt omakirjastuslike materjalide koostamise ja levitamisega. Tema oli ka vastupanuliikumise kroonika „Lisandusi mõtete vabale levikule Eestis“ esimese numbri toimetaja. Ent edasisest toimetamisest Adams keeldus ja järgnevaid kogusid pandi kokku teiste poolt. Nähtavasti polnud Adams piisavalt edev või oli enda arvates jõudnud mõistlikkuse piirini.
Erinevalt Adamsist oli Nikluse tegevus alati avalik. Võttes arvesse, et Eesti vastupanuliikumine kujutas endast tegelikult infosõda, mille eesmärgiks oli juhtida maailma avalikkuse tähelepanu Eesti okupeeritusele, oli isegi tagasihoidliku sisuga avaldus, millele oli(d) alla kirjutanud konkreetsed inimesed, kordades kaalukam kui mõne kõlava organisatsiooni varjunime taha peitunud anonüümne proklamatsioon.
Nimetada aga Nikluse avaldusi üleolevalt kaebekirjanduseks, tundub paremal juhul ülekohtusena. Tegelikult olid ametnike omavoli vastu protesteerivad kaebekirjad ainuke tõhus viis omavoli ülbete ja korrumpeerunud võimuesindajate ohjeldamiseks. Olgu märgitud, et seda kasutasid agaralt ka poliitvangid ujutades kõiksugu riigiasutused üle oma kaebustega. Neil avaldustel ja kaebustel ei pruukinud küll olla avaldaja jaoks positiivset tulemust (ime küll, mõnikord siiski oli!), kuid ametnike jaoks olid need väga ebameeldivad ja tülikad. Esiteks tuli igale kaebusele anda kirjalik vastus. See aga nõudis mugavustsoonist välja ronimist. Teiseks tingis kaebus ülemuste tähelepanu kaebuse objekti suhtes, millega võis kaasneda ka ametkondlik juurdlus. Ning siis võis igasuguseid asju välja tulla. Endise riigiametnikuna võin kinnitada, et ka tänases Eestis peaksid inimesed julgemalt esitama kaebusi ametnike võimutsemise või korruptsiooniilmingute kohta. Tänapäeval võimalus abiks võtta ka meedia ja sotsiaalvõrgud.
Hoopiski enam on olnud Nikluse tegevus ja pelgalt tema olemasolu pinnuks silmas endistele kommunistele-kollaboratsionistidele, kunagistele represseerijatele ja nende poolt kujundatud mentaliteeti kandvale võimuladvikule. Ega ilmaasjata ei ole Niklus siiamaani Tartu aukodanik, teda on selleks esitatud juba 18. korda (!). Miks teda küll õigel ajal ei tapetud, miks ta ei emigreerunud!    
Õigluse nimel tuleb siiski tunnistada, et Eesti Vabariik on Niklust pisukesel määral isegi tunnustanud. President Meri on teda 2006. aastal autasustanud Valgetähe II klassi teenetemärgiga. Aastal 2004 tähistas Tartu avalikkus kahe personaalnäitusega tema 70. sünnipäeva. Kümme aastat hiljem, septembris 2014 tähistati tema 80. sünnipäeva konverentsiga Tartu Linnamuuseumis ning konverentsi ja ulatusliku näitusega Tartu Ülikooli raamatukogus.
Ent nagu prohvet mujalmaal, on ka Niklus pälvinud enam tunnustust võõraste käest. Nii on teda autasustatud Kanada Eestlaste Kuldteenetemärgi, Balti-Ameerika Vabadusliiga (Baltic American Freedom League, USA) Balti Vabadusauhinna, Eesti Vabadusvõitlejate Michigani Ühingu Kuldrinnamärgi, Ülemaailmse Eesti Vabadusvõitlejate Keskuse III järgu teeneteristi, Horvaatia Poliitvangide Liidu teenetemärgi, Leedu Vabariigi Suurvürst Gediminase III järgu ordeni, Ukraina Poliitvangide ja Represseeritute Ühingu juubelimedali ja Ungari Vabariigi teenetemärgiga. 1992. aastal oli ta New Yorgis peetud kuuendate ülemaailmsete Eesti päevade (ESTO-92) üheks kolmest aupatroonist.
Selle pika sissejuhatuse järel oleks paslik ka raamatu poole pöörduda. Kogumik koosneb kümnest osast. Neist esimeses mälestatakse Jüri Kukke. Järgnevas on juttu represseerijatest ja nende „süütusest“. Siin figureerib staarina endine Eesti NSV prokuratuuri eriti tähtsate asjade vanemuurija Erich Vallimäe, kelle poolt toime pandud nurjatusi on kajastatud lausa 33 leheküljel. Peatükk „Artikleid ja kõnesid“ sisaldab kirjutisi ja sõnavõtte vastupanuvõitluse ja tänapäeva Eesti murede teemal. Mälestuste osas on  kõrval akadeemik Andrei Sahharovi, vangistuse surnud ukrainlasest poeeti Vassõl Stussi, Erik Udami kõrval meenutatud ka antropoloog Juhan Auli ja ajaloolast Vello Helki. Laiemale üldsusele vähem tuntud valdkondadest on kogumikus oma koha leidnud ka võõrkeeled ja muusika Nikluse elus. Juttu on ka erialasest tegevusest. Pealkirja all „Darwiniana“ on ära trükitud ka katkendid suurmehe kirjatööde tõlgetest, samuti kirjeldused karidest Darwini peateose trükki jõudmise teel. Väärika koha on leidnud ka Nikluse poolt eesti keelde ümber prantsuse XIV sajandi mõtleja Étienne de La Boétie (1530–1563) traktaadi „Arutlus vabatahtlikust orjusest“. Seda võib mingil määral pidada võtmetekstiks Nikluse maailmamina lahtiseletamisel. Olgu märgitud, ka selle teose tõlkimist alustas Niklus Mordva vangilaagris.
Vaatamata auväärsele eale on Niklus endiselt ühiskondlikult ja poliitiliselt aktiivne, hoiab igapäevaelusündmustel hoolikalt silma peal ning paljastab halastamatult kõiksugu parteisid vahetavaid poliitilisi seiklejaid, tuulenuusutajaid, puise pioneerijuhi stiilis Brüsselile raporteerijaid, rahva vara riisuvaid ja laiaks löövaid parasiite, peavoolumeedia tõeväänajaid ning muid tegelinskeid, kelle sahkerdamisi ei suuda üliterava õiglusemeelega vastupanuliikumise veteran taluda. Kõik see annab lootus arvata, et võime oodata lisa käesolevale kogumikule.  

PS
Käesolevaga kasutan juhust ära õiendada enda kohta käiva ebatäpsuse. Kirjutises „GULAG ja kirjandus“ (lk 72) väidab Niklus, et minu uurimust „EVVA. Eesti Vangistatud Vabadusvõitlejate Abistamiskeskus“ ei ole avaldatud. Tegelikult on see ilmunu digiraamatuna 2013 aastal ja huviline saab sellega tutvuda aadressil http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/21974. Kes aga eelistab vanamoodsat lugemisviisi, nende jaoks on minu kodulehel saadaval ka raamatu pdf versioon.  

reede, 26. jaanuar 2018


Dissident KGB ridades


Palju on lugusid Läände ärahüpanud või välisriikide luurete teenistusse asunud KGB töötajatest. Kuid selliseid, et keegi tšekistidest oleks dissidentide poolele asunud, annab otsida. Ometi on ajalool välja pakkuda ka selline kaasus.
2010. aastal telekanalis Arte linastunud prantsuse ajakirjaniku Nicolas Jallot’ tõsielufilm „Le dissident du KGB“ jutustabki taolisest kurioosumist. Tunni ja 12 minuti jooksul pajatatakse lugu endisest KGB kaptenist Viktor Orehhovist, Saulusest, kellest sai Paulus, dissidentide jälitajast, kellest sai nende abistaja ning kel tuli selle eest ränka hinda maksta.
Telelugu[1] annab ülevaate Orehhovi elukäigust alates tema KGB teenistusse asumisest kuni emigreerumiseni Ühendriikidesse. Saame teada, kuidas „õigest“ nõukogude kodust võrsunud noormees olles läbi teinud sundajateenistuse piirivalvevägedes, astus ülemuste soovitusel Dzerdžinski nimelisse KGB kõrgemasse kooli. Õppides kõige ihaldatumas luure ja vastuluure fakulteedis, mis reeglina oli elust Läänes ideoloogilise vaenlase rüpes unistavate nomeklatuurivõsukeste pärusmaa, oli lihtsast perest  pärit Orehhov selles seltskonnas erandlik kuju.
Ihaldatud marjamaale Orehhov siiski ei pääsenud, ehkki kõrvuti spioonitarkustega õppis ta ka türgi keelt. Kooli lõpetamise järel töötas ta Moskvas operatiivametnikuna, hoides silma peal tekstiiliinstituudi välisüliõpilastel. Tööl üles näidatud usinus tõi kaasa preemia: Suure Teatri trupi koosseisus sõitis ta külalisetendustele Jaapanisse ülesandega jälgida, et keegi grupi liikmetest ära ei hüppaks või välismaalastega kontakte ei sobitaks. 
Üsna pea viidi ta üle KGB viiendasse valitsusse, mille ülesandeks oli „võitlus ideoloogilise diversiooniga“ ehk teisitimõtlejate jälitamine ning trükiste tsenseerimine. Filmis jutustab Orehhov oma tööülesannetest, mis muuhulgas seisnesid dissidentide korterite pealtkuulamises ning salajastes ja avalikes läbiotsimistes. Selle tegevuse käigus avanes tal võimalus tutvuda läbiotsimisel äravõetud omakirjaslike (samizdat) ja sealkirjastuslike (tamizdat – Läände smuugeldatud ja seal üllitatud samizdati trükis, mis salaja toimetati N Liitu seal levitamiseks) trükiseid. Orehhovi sõnul hakkas tema siiras usk kommunistlikesse ideaalidesse murenema Jaapani reisiga, mil talle avanes võimalus ihusilmaga näha kuivõrd kapitalimaa tegelikkus erineb nõukogude propaganda poolt ettemaalitud kolepildist. Täielik silmade avanemine saabus aga Solženitsõni „Gulagi arhipelaagi“, Abdurahman Avtorhanovi, Aleksandr Zinovjevi jt teoste lugemise kaudu. Lisaks keelatud kirjanduse neelamisega hakkas Orehhov kuulama N Liitu suunatud venekeelseid raadiosaateid.
Orehhov selgitab, kuidas ta mingil hetkel jõudis ta arusaamisele, et nendes raamatutes räägitakse õigetest asjadest. Süvenes mõistmine, et ümberringi valitseb korralagedus ja räpasus, ent samal ajal pannakse kinni inimesi, kes soovivad sellele maale head teha. Hakkas idanema mõte neid inimesi jõudumööda abistada. Eeskujuks sai talle erukindral Pjotr Grigorenko.
Dissidentide abistamiseks avanes võimalus 1976. aastal, kui tehti talle ülesandeks värvata dissident Mark Morozov. Orehhovil õnnestuski võita Morozovi usaldus. Orehhovi jaoks oli kõige ohutum variant kasutada värbamisvestlusi Morozoviga andmaks viimasele infot selle kohta, keda dissidentidest pealt kuulatakse, kelle juures kavatseks toime panna läbiotsimine, keda kavatsetakse arreteerida. Muidugi ei suutnud ta kedagi päästa, ent teadmine eelseisvast läbiotsimisest või arreteerimisest andis löögi alla sattunutele võimaluse inkrimineeritavad materjalid elukohast eemale toimetada. Samuti saadi teavitada välisajakirjanikke, kes oleks neist sündmustest kirjutanud.
Õnnetuseks ei kippunud dissidendid seda infot usaldama. Näiteks Moskva Helsingi grupi juht Juri Orlov kirjutab oma mälestusraamatus sellest, kuidas Morozov hoiatas dissidente ja akadeemik Sahharovi ringkonda, et KGB on otsustanud „väänata“ Orlovile 7+5, kuid keegi ei uskunud seda. Ainuüksi Orlov uskus ja see teave osutus õigeks. Analoogiliselt peeti ebausaldusväärseks teavet dissident Aleksandr Podrabineki eelseisva vangistamise kohta. Ometi arreteeris KGB Podrabineki päev enne Orlovi üle peetavat kohtuprotsessi algust. Orlovi hinnangul oli traagiline ka see, et mõned dissidendid, kes pidasid kogu asja KGB provokatsiooniks, arutasid üsna avatud tekstiga müstilise KGB kapteni teemadel, tehes seda ka oma korterites, mida KGB muidugi pealt kuulas. Mõned dissidendid pidasid ka Morozovit ennast provokaatoriks ega usaldanud teda. Asja kurbloolisus seisnes aga selles, et Orehhov sai oma infot edastada üksnes Morozovi kaudu.[2]
Podrabinek omakorda meenutab tagajärgi tarkusega, kuidas Orehhov tema juures toime pandud läbiotsimise ajal pani äravõetavate materjalide sekka igasugust tühja-tähja, ohtlikud materjalid aga lükkas kõrvale kui asjasse mittepuutuvad. Podrabinek veel imestas, et küll on nürimeelne tšekist, ja rõõmustas, et KGBs töötavad sellised puupead, taibates alles hiljem, et Orehhov lihtsalt üritas teda aidata.[3]
KGB taipas üsna pea, et nende ridades on „mutt“, kes dissidente abistab. Pealtkuulamiste ja muu operatiivinfo kaudu jõuti peagi Orehhovile jälile ja 1978. aasta augustis ta arreteeriti. Esialgu ei olnud tema vastu otseseid süütõendid. Ent talle sai saatuslikuks Morozovi arreteerimine 1. novembril. Lendlehtede ja samizdati levitamises süüdistatud Morozov murdus ülekuulamistel ja hakkas andma tunnistusi kõigi oma tuttavate kohta. Ning mõistagi andis ta ütlusi ka kapten Orehhovi kohta.„Tänutäheks“ pälvis Morozov suhteliselt leebe karistuse: asumiselesaatmise Vorkutasse viieks aastaks. Ent asumisel olles hakkas ta välisraadiost lindistama „Gulagi arhipelaagi“ ning seda kirjutusmasinal üles kirjutama. Selle eest ta arreteeriti ja mõisteti 8 aastaks vangilaagrisse. Viibides Tšistopoli vanglas, kasutades ta hetke, mil tema kambrikaaslased olid jalutuskäigul ja poos ta end üles.
Orehhov aga mõisteti sõjatribunali poolt 8 aastaks vangilaagrisse. Karistuse kandis ta „kellast kellani“ erilaagris, kus peeti kinni  süüdimõistetud õiguskaitseorganite töötajaid. Vabanes 1986. aastal, hakkas tegelema väikeettevõtlusega, juhatades töökoda õmblustöökoda.
Perestroika päevil osales Orehhov Sergei Grigorjantsi poolt juhitud komitees „Glasnost“ ning esines ettekandega konverentsil „KGB: eile, täna, homme“, kus muuhulgas paljastas ka oma endise ülemuse KGB kindral-leitnandi Anatoli Trofimovi musti tegusid. Trofimovist aga oli Jeltsini Venemaal saanud Föderaalse Julgeolekuteenistuse Moskva ringkonna ülem.
Organite kättemaks ei lasknud end kaua oodata. 19. mail 1995 peatas miilits liikluseeskirjade rikkumise ettekäändel Orehhovi auto. Läbiotsimise leiti püstol Parabellum, mille salves oli 7 padrunit. Esialgu mõisteti talle kolm aastat vabadusekaotust, mida edasikaebuse tulemusel õnnestus vähendada ühele aastale.   
Lõpp hea, kõik hea. Pärast vabanemist emigreerus Orehhov 1997. aastal Ühendriikidesse. Muutis nime, asus tööle gaasidetektorite tehasesse, hiljem hakkas tegutsema pitsakullerina. Esiotsa ei tahtnud ta midagi kuulda filmi tegemisest, kuid Jallot suutis talle siiski augu pähe rääkida.[1] Poolakeelne telefilm on vaatatav youtube’is saidil https://www.youtube.com/watch?v=WjRx89NC3Bo.
[2] Орлов Ю. Ф. Опасные мысли: Мемуары из рус. жизни. - М. : Аргументы и факты, 1992. Võrguväljaanne https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=109.
[3] Подрабинек Александр Пинхосович. Диссиденты. -  Издательство: АСТ, 2014. Võrguväljaanne http://www.urantia-s.com/library/podrabinek/dissidenty/full

neljapäev, 21. detsember 2017

Kuidas tuvastada enesetapupommarit?

Jõulud on tulemas ja seoses sellega on oluliselt suurenenud terrorioht. Eestis ei ole õnneks seni veel inimohvritega enesetapurünnakuid aset leidnud, ent terroriteod on meile aina lähemale jõudnud. Ülemere Rootsis on terroriaktid on saanud suisa igapäevaseks ning neid on juhtunud isegi siiani rahumeelseks ning turvaliseks loetud ülelahenaabri Soome pinnal.
Eestis on sellest pääsenud ilmselt seetõttu, et tänu vaesusele ei ole me immigrantide silmis ahvatlev marjamaa. Seni on enamus siia ümber asustatud kvoodipagulasi hõlmad vöö vahele võtnud ja Merkeli pudrumägede man pagenud. Nii on valitsusel õige mugav Türgist järjekordne partii moslemeid tellida, teadmisega et varem või hiljem plagavad needki Vaterlandi. Nii on asjad praegu, kuid kas ka tulevikus. Jõukuse kasvades suureneb paratamatult Eestisse tikkuvate kõrbepoegade ja -tütarde hulk, mis lisaks terroriohule toob kaasa ka tavakuritegude, eriti aga naistevastase vägivalla (sic! Stockholm on juba pälvinud Euroopa vägistamispealinna tiitli) drastilise kasvu.
Kindlasti on meie sisejulgeolekuorganid sellest hästi teadlikud. Koostatakse plaane, tehakse koostööd teiste riikidega, koolitatakse spetsialiste. Paraku ei ole mõeldav kohaldada 24/7 järelevalvet igale moslemist sisserännanule. Samas tuleks asjale kasuks, kui elanikud hoiaksid silmad lahti võimalike terroristide suhtes, oskaksid neid tuvastada ja teaksid, mida ette võtta.
Paraku on asjad sedaviisi, et terrorismist räägitakse ainult siis, kui järjekordselt on mõni islamifanaatik end rahvarohkes kohas õhkinud, veokiga rahva sekka kihutanud, pidulisi automaaditulega maha niitnud või amokki joostes möödakäijaid pussitanud. Ent mõne aja pärast asi unustatakse ning kinnimakstud inimõiguslaste, müüdavate ajakirjanike, põrutada saanud veteranidest sõjalise õpetajaid meenutavate „arvamusliidrite“  ja muude udupeade süüdimatu lalina: „islam on ju rahureligioon“, „terrorism ei seotud immigratsiooniga“ jne saatel,  läheb elu edasi. Kuni järgmise pauguni.
Nagu tihti, kui asjakohaseid manuaale napib, ulatab abikäe ilukirjandus. Lee Child’i raamatus Gone Tomorrow on autor endise sõjaväepolitseiniku Jack Reacheri seiklusi kirjeldades andnud kasulikke näpunäiteid, kuid ära tunda enesetapupommarit. Child kirjutab, et sõites öises peaaegu inimtühjas metroovagunis märkab Reacher üksikut naist, kelle käitumine lausa kisendab, et tegemist on terroristiga. 
Reacheri arvates on neid kerge tuvastada, kuna nad väljutavad pidevalt reetlikke tundemärke. Ennekõike on nad alati närvilised. Pole ka ime, sest nad ikkagi esimest korda üritamas. Reacher kirjeldab Iisraeli vastuluureteenistus poolt väljatöötatud nimekirja enesetaputerroriste käitumuslikest indikaatoritest, millega ta tutvus 20 aastat tagasi ühe Iisraeli kapteni vahendusel.
Meessoost terroriste puhul on nimekirjas ära toodud 12 karakteristikut, naiste puhul 11.
See kaheteistkümnes tunnus on värske raseeritus. Isased islamifanaatikutest pommarid ajavad enne aktsiooni habeme (ja muud ihukarvad) maha, mis aitab neil rahva sekka sulada. Tulemuseks on heledam nahk näo allosas, mis ei ole veel jõudnud päevituda. Aga ka naiste puhul tasub jälgida kahvatuid kohti näol ja kaelal, mis on varem olnud pearätiga kaetud.
Üheks oluliseks märgiks on aastaajale sobimatu riietus – paks mantel suvisel ajal või lohvakad kottis riided, mille alla on võimalik peita lõhkeainet.
Tähelepanu peaks äratama ka kummaline või ebatavaline kõnnak, nn robotlik liikumine.  Pommarid on sunnitud kõndima imelikult ja kohmakalt, kuna kannavad endal paarikümnekilost lisaraskust.
Reeglina on need tüübid närvis ja see paistab välja. Pommarid on oma viimasel eluetapil ning kes ei oleks siis närvis, meeleheitel ja paanikas. Nad higistavad sõltumata sellest, kas nad kannavad paksu mantlit, tihtilugu läbib neid tahtmatu tõmblus. Nende hingamine on kiire ja katkendlik.
Keegi ei tea miks, kuid kõik tunnistajad kinnitavad fakti, et nende pilk on suunatud otse ette, nad ei vaata ringi ja on fokuseeritud sihtmärgile.
Samuti on tunnistajad täheldanud, et terroristid pomisevad omaette palveid, või liigutavad huuli.
Enamasti kannavad nad endaga kaasas suurt (selja)kotti või pakki, mille sees on detonaator. Käed on sütiku käivitamiseks surutud koti või paki sisse. Reacher selgitab, et paljudel kordadel on terroriste kätest kinni rabades õnnestunud pommiplahvatust ära hoida. Ent terroristid võtsid sellest õppust ja hakkasid edaspidi hoidma käsi pidevalt sütikul.
Täienduseks võiks lisada, et enamasti on tegemist noore Lähis-Ida või Põhja-Aafrika päritolu mehega, harvemini naisega, ent mitte alati. Eesti puhul võib näiteks tegemist olla ka mõne endise N Liidu territooriumilt pärit tegelasega, enamasti vene keelt kõneleva põhjakaukaaslase või keskaasialasega.
Mida sel juhul ette võtta? Reacheri tegutsemisviisi ei saa küll soovitada. Superkangelane võtab nõuks keelitada naist oma kavatsusest loobuma. Miks ka mitte? Tegemist ei ole ju moslemiga, vaid valge ameeriklannaga. Äkki läheb õnneks. Ent mõeldamatu oleks märtrisurma järgsest paradiisist ja 70 neitsist unistavat moslemifanaatikut ümber veenda. Seda ei teeks ilmselt ka Reacher. Kuid ka naise ümberveenmise katse lõpeb fiaskoga – naine laseb end Reacheri silme all maha. Tagatipuks selgub, et tegemist ei olnudki terroristiga. Aga see on omaette lugu.
Siit koorub välja tõsine probleem, sest kahtluse alla võib ilmsüütu isik. Parimal juhul on tegemist piinliku vahejuhtumiga, kuid ei saa välistada traagilisi tagajärgi. Kuid siiski on parem karta, kui kahetseda.
Julgeolekueksperdid kinnitavad, et mitte mingil juhul ei tohi üritada terroristi ise kahjutuks teha ega ka valjuhäälselt kaasreisijaid hoiatada. Selline käitumine ajendab pommarit otsekohe tegutsema ning õudne lõpp saabub kohe. Paraku ei ole keegi seni suutnud välja lollikindlat tegutsemisjuhist, kuidas taolises olukorras käituda. Tundub, et ainus võimalus on tähelepanu äratamata helistada hädaabinumbrile, väljuda esimesel võimalusel ühissõidukist ja loota parimat.    

reede, 3. november 2017

Quo vadis, Kataloonia?  


Ikestatud rahvad saavutavad iseseisvuse peamiselt relvastatud vabadusvõitluse tulemusel. Mõnikord võib see kesta aastakümneid või isegi sajandeid, nagu näiteks Iirimaal. Samas on iseseisvusvõitlus harva tulemuslik, kui sellega ei kaasne koloniaalriigi sõjalist lüüasaamist (Austria-Ungari, Venemaa, Osmani impeerium I maailmasõjas) või isegi võidukast sõjast tingitud kurnatust, sest siis lihtsalt ei suudeta asumaid enam hallata (Suurbritannia, Prantsusmaa, Holland, Belgia, Portugal jmt riigid pärast I ja II maailmasõda – kes alates möödunud sajandi keskpaigast jäid ridamisi ilma oma Aasia ja Aafrika asumaadest).
Möödunud sajandi lõpp tõi kaasa kommunistlikku ideoloogiat kandva tuumikriigi N Liidu kollapsi, mille tulemusel said iseseisvaks nii need rahvad, kes olid oma vabaduse eest aastakümneid võidelnud (okupeeritud Eesti, Läti ja Leedu, aga ka N Liidu nn asutajaliikmed, nagu Ukraina, Gruusia ja Armeenia) kui ka rahvad, kellele omariiklus lausa sülle kukkus (Valgevene, Moldova, Aserbaidžaan ja Kesk-Aasia liiduvabariigid). Kommunistliku maailmariigi kadumine mõjutas ka Jugoslaavia jagunemist mitmeks iseseisvaks riigiks, millega paraku kaasnesid ohvriterohked sõjad.
Ajalugu tunneb paari nn tsiviliseeritud lahutust, mille näideteks on Tšehhoslovakkia liitriigi jagunemine Tšehhi ja Slovakkia vabariikideks ning Norra iseseisvumine. Austria-Ungari impeeriumi sõjalise hävingu järel Tšehhiga sundliidetud Slovakkiale avanes võimalus iseseisvumiseks seoses natsi-Saksamaa agressiooniga Tšehhoslovakkia vastu. Slovakid kasutasid ära 30. septembri 1938 Müncheni kokkulepet, kus Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia liidrid sundisid Tšehhoslovakkiat loovutama sudeedisakslastega asustatud alad Saksamaale, ning saavutasid sama aasta oktoobris autonoomia. Peaministriks sai katoliku vaimulik ja Slovakkia Rahvapartei esimees Josef Tiso. Tema oli aastail 1925-1938 olnud Tšehhoslovakkia parlamendis ning 1927–1929 tervishoiu- ja spordiminister. 13. märtsil 1939 kohtus Tiso Berliinis Hitleriga, kelle julgustusel kuulutas Slovakkia parlament päev hiljem välja Slovaki Vabariigi iseseisvuse. Tisost sai uue riigi peaminister, hiljem president.
Punaarmee tungimine Ida-Euroopasse tegi Slovakkia iseseisvusele kiire lõpu, Tiso põgenes Saksamaale, kus langes ühendriiklaste kätte sõjavangi. Ta anti välja Tšehhoslovakkia võimudele  ning süüdistatuna riigireetmises hukati poomise teel 18. aprillil 1947.
Uue võimaluse sai Slovakkia nn sametrevolutsiooni käigus 1989. aasta sügisel. Esialgu oldi Tšehho-Slovakkia Föderatiivne Vabariigi koosseisus, ent kooselu tšehhidega osutus vastuvõetamatuks. 1992. aastal otsustas riigi parlament saata Tšehhoslovakkia rahumeelselt laiali. Mõlema poole tsiviliseeritud kokkuleppe tulemusel sai Slovakkia 1. jaanuaril 1993 iseseisvaks sõltumatuks riigiks.
Kui Slovakkia iseseisvusvõitluse ajalugu on teatud määral kompromiteeritud süüdistustega kollaboratsioonis Hitleri Saksamaaga (mida tehti taktikalistel kaalutlustel), siis Norra iseseisvumine  on plekitu, ehkki ka siin ei saadud läbi verevalamiseta. Napoleoni sõdade järel 1814. aasta jaanuaril Kieli rahuga Rootsile loovutatud Norral õnnestus sama  aasta maikuus vastu võtta põhiseadus, mis sätestas norra rahva suveräänsuse printsiibi. Pärast lühikest sõda Rootsiga lepiti kokku personaalunioonis Rootsiga, kus Norra sai parlamendi, valitsuse, armee, valuuta ja keskpanga, jättes üksnes välispoliitika Rootsi-Norra uniooni kuninga pädevusse. Kuid ka nendest õigustest jäi väheks, sest 1905. aasta rahvahääletuse tulemusel otsustas Norra iseseisvuda. Rootsi selleks takistusi ei teinud ning Norra Kuningriik kuulutati välja 7. juunil 1905.
Norra mudelit on paar korda praktiseeritud Quebeci provintsis Kanadas ja viimati Šotimaal. (Sellesse loetellu ei saa muidugi lisada Krimmi referendumit, mis toimus Venemaa agressiooni tingimustes, ega muid sarnased „rahvaalgatusi“.) Kummatigi on sealsed rahvahääletused lõppenud iseseisvuslaste napi lüüasaamisega. Tundub, et selline mudel oleks kaasaegsetes demokraatlikes riikides rahvusprobleemide lahendamisel ainuvõimalik. Paraku mitte Cervantese kodumaal. Sealne valitsus kuulutas kavandatava iseseisvusreferendumi aegsasti ebaseaduslikuks ja üritas selle läbiviimist 1. oktoobril jõuga takistada. Rahvahääletus suudeti siiski läbi viia ja sellel andis poolthääle iseseisvusele arvestav hulk katalaane, seda vaatamata Madridi keskvõimu repressioonidele, mis seisnesid valimisjaoskondade rüüstamises ja inimeste julmas läbipeksmises. Siinkohal võib järjekordselt täheldada ametliku Brüsseli silmakirjalikkust ja topeltstandardeid, kui võrrelda näiteks ELi reaktsioone seoses Brexitiga või hurjutustega Poola ja Ungari aadressil. Milline hüsteeria vallanduks, kui Ühendkuningriigi politsei kasutaks sarnast vägivalda Brexiti vastastel meeleavaldustel osalejate suhtes.  
 Hispaania valitsus ei ole ilmutanud vähimatki valmidust dialoogiks Kataloonia iseseisvuslastega. Otse vastupidi. Saates laiali Kataloonia parlamendi, vangistanud omavalitsuse juhte ning kuulutanud välja uued parlamendivalimised 21. detsembril, on peaminister Mariano Rajoy ilmutanud erakordset poliitilist lühinägelikkust. Kuhu ta tahab välja jõuda, millisena näeb ta Kataloonia tulevikku? Kui valimised ei peaks andma soovitud tulemust, kas kuulutab ta Kataloonias välja sõjaseisukorra ning käivitab Erdoğani stiilis puhastused? Mida ütleks EL siis? Jõumeetodid, mis kuuluvad ilmselgelt möödunud sajandisse, ei ole ilmselgelt kõiki pooli rahuldav lahendus. Isegi kui uutel parlamendivalimistel peaksid unionistid saavutama ülekaalu, on džinni uuesti pudelisse pistmine võimatu.
Esialgu ei ole selge, mida uues olukorras võtavad ette Kataloonia iseseisvuslased. Uue parlamendi valimisi boikoteerida ei kavatseta. Kui nad peaksid uues rahvaesinduses saama ülekaalu, on tõenäoline, et jätkatakse iseseisvumise rajal. Kui mitte, ei saa välistata keskvõimuvastase kodanikuallumatuse organiseerimist üldstreikidest kuni eksiilvalitsuse moodustamiseni. Hoopis hullem lugu aga oleks siis, kui vastuseks keskvõimu repressiivpoliitikale võetakse kasutusele terroristlikud võitlusmeetodid. Hispaania lähiajalugu on seoses baskide iseseisvusliikumise ETA tegudega nendega ülihästi tuttav ning mille kordumist keegi ei soovi.laupäev, 14. oktoober 2017

Gennadi Gavrilov: päästa end ise!


Гаврилов Геннадий Владимирович
Спаси себя сам: Автобиогр. повесть.
– Тверь: Союз фотохудожников, 1993. 295 lk.

Sõjaväelaste panusest tsaari- või kommunistliku režiimi vastasesse võitlusse pole just palju näiteid. Vähesed üritamised, alates dekabristide väljaastumisest, Kroonlinna madruste mässust kuni nii korraldusliku kui ka militaarse poole pealt käpardlikult läbiviidud 1991. aasta augustiputšini, on alati lõppenud lüüasaamisega. Sellesse nurjumiste loetellu võib lisada ka valgete kindralite ülemängimise punaste komissaride poolt Vene kodusõjas.
Marssalite Georgi Žukovi ja Ivan Konevi osalus Lavrenti Beria arreteerimisel ei olnud nende endi algatus, vaid tegutsemine Beria-vastase vandenõu juhtide Nikita Hruštšovi ja Georgi Malenkovi käsilastena. Leningradi parteijuhi Sergei Kirovi tapmine leitnant Leonid Nikolajevi poolt 1. detsembril 1934, oli tõenäoliselt ajendatud Nikolajevi naise Milde Draule väidetavast armuvahekorrast Kiroviga. Samas andis see Stalinile võimaluse süüdistada Lev Kamenevi ja Grigori Zinovjevit trotskistlikus vandenõus. N Liidu kompartei peasekretär Leonid Brežnevi tulistamise nooremleitnant Viktor Iljini poolt 22. jaanuaril 1969 oli ilmselt vaimselt ebastabiilse nooruki isetegevus.
Ainsaks sõjaväeliste riigipöörete katseks saab ehk pidada ülestõusu allveelaevahävitajal „Storoževoi“, mis oli 1975. oktoobripühade puhul ankrus Riia reidil. Seda juhtinud komandöri asetäitjana poliitalal 1. järgu kapteni Valeri Sablini eesmärgiks oli N Liidu juhtkonna väljavahetamine ja naasmine „tõeliste leninlike väärtuste“ juurde. Selleks kavatses ta seilata Leningradi ning oktoobripöörde sümboli ristleja „Aurora" juures nõuda oma manifesti tutvustamiseks esinemist üleriigilises televisioonis. Keset Balti merd ründasid ristlejat Nõukogude laevad ja lennukid sundides mässajad alistuma. Sablin mõisteti surma, teda toetanud meeskonnakaaslased degradeeriti.
Küll aga on mõned sõjaväelased olnud tegevad N Liidu õiguskaitse liikumises (dissidentlus). Dissidentluse suurkujuks oli Ukraina päritolu erukindralmajor Pjotr Grigorenko. Tema varju on jäänud Thbilisis sündinud, ent dissidentliku tegevuse eest armeest minema kihutamise järel Harkivis elanud erumajor Genrihh Altunjan, kes oli venestunud armeenlane. Mõlemad on avaldanud ka mälestusraamatu.[1] Olgu märgitud, et aastatel 1981-82 viibisin koos temaga Permi oblasti Kutšino asulas paiknevas eriti ohtlike riiklike kurjategijate vangilaagris (poliitvangilaager) VS 389/36. 1988. aastal suvel väisas Altunjan koos abikaasaga Eestis ning ööbis minu tolleaegses elamises Jõgeval.
Oma panuse sõjaväelaste vastuhakkudesse on andnud ka Eesti. Nimelt üritati 1968. aastal okupatsiooniväe Paldiskis paikneva sõjalaevastikubaasi nr 56190 mereväelaste poolt moodustatud salaorganisatsiooni nimetusega Союз Борцов за Полититческую Свободу, (Poliitiliste Vabaduste Eest Võitlejate Liit).
Asudes 1990. aastate algul koostama Eesti vastupanuliikumise ajalugu tuginesin ma peamiselt Eesti NSV Ülemkohtus peetud kohtuprotsesside toimikutes leiduvatele materjalidele. Muudest allikatest oli mul teada, et 1969. aasta suvel oli nõukogudevastase tegevuse süüdistusel arreteeritud Paldiski mereväebaasi vanemleitnant Gennadi Gavrilov, vanemleitnant Aleksei Kossõrev ja mitšman Gennadi Paramonov. Viimane õppis Tartu Riikliku Ülikoolis kaugõppes ajalugu. 
Laevastiklased protsessitoimikuid Eesti arhiivides ei olnud, sest nemad olid süüdi mõistetud sõjatribunali poolt. Ent õnneks oli Gavrilov avaldanud mälestusraamatu pealkirjaga „Спаси себя сам: Автобиогр. Повесть“ („Päästa end ise: Autobiograafiline jutustus“). Paraku ei olnud Eestis seda võimalik hankida ja nii otsustasin pöörduda otse Gavrilovi poole. Aadressi sain Moskva represseeritute ühingu Memoriali juhi Aleksandr Danieli kaudu, kirjutasin Gavrilovile, palusin raamatut ja õige pea see ka saabus. Hiljem andsin selle raamatu kellelegi lugeda, paraku läks see kaduma.  Õnneks on internetis sait Воспомнания о ГУЛАГе и их авторы (https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/), kuhu on koondatud vangilaagrite mälestusi, teiste seas on seal ka Gavrilovi teos.
Keegi pühamees on öelnud: „Päästa end ise – ja sinu ümber pääsevad tuhanded“. Nende sõnadega alustab Gennadi Gavrilov mälestusteraamatut. Raamat on pühendatud vangistuses hukkunud dissidendist poeedi Juri Galanskovi[2] mälestusele.
            Endast kolmandas isikus kirjutava Gavrilovi raamatust saame teada, et ta on sündinud 16. aprillil 1939 Leningradis (praegu Peterburi), elas lapsena üle Leningradi blokaadi, üritas saada lenduriks, kuid ilmselt blokaadiaastate nälgimise tagajärjena vedas tervis alt, harrastas ALMAVÜ kursustel langevarjuhüppes (nagu ka Eesti demokraat Kalju Mätik). Keskkooli lõpetamise järel õppis aastatel 1956-1957 tehase Elektrosila tehnikakoolis nr 1 treialiks, mille lõpetamise järel töötas kuni 1959. aastani Ždanovi-nimelises Leningradi laevaehitustehases. 1959. aastal asus õppima Leningradi Kõrgemasse Sõja-Merelaevastiku Relvainseneride Õppeasutusse. Sealt suunati praktikale Kroonlinna, kus teenis madrusena miiniristlejal. Aastail õppis 1960-1965 Kirovi-nimelise Bakuu Kõrgema Sõja-Merelaevastiku Õppeasutuses, kuhu Leningradi oli fakulteet viidud. Pärast lõpetamist insener-keemiku kutsega suunati teenima Paldiskisse.
            Nagu okupatsioonivägi üldiselt elasid ka Paldiski sõjaväelased omas paralleelmaailmas (nagu enamus Eesti venelasi tänini). Gavrilovi ja tema kaaslaste jaoks Eesti küsimust sama hästi kui ei eksisteerinud ning eestlastega, rääkimata Eesti rahvuslikust vastupanuliikumisest, ei olnud nende neil vähimatki puutumust. (Paari eestlast on raamatus siiski mainitud. Neist esimene oli tema kambrikaaslane Patarei vanglas nimega Eduard Rudolfi p Kott, ametilt KGB töötaja, keda süüdistati oma KGBlasest sõbra mõrvamises. Veel on mainitud eestlasest kambrikaaslane eeluurimise perioodist – nimetuks jäänud valuutahangeldaja. Laagrikaaslastest on ära toodud Raivo Lapp[3] ja Juku Haldmann[4]. Neist viimast on autor kõrgelt hinnanud kui jooga asjatundjat.)
Gavrilov oli kokkupuuteid ka Sergei Soldatoviga, Eesti demokraatide käilakujuga, kes oli rahvuselt venelane. Kuna mõlemad suhtlesid Moskva dissidentidega, siis võib oletada, et üksteist leidsid nad dissidentide juhatusel. Soldatoviga arutati ülalnimetatud organisatsiooni  moodustamist, selle häälekandja „Демократ“ („Demokraat“) väljaandmist ning põrandaaluse tegevuse rahastamiseks ühiskassa loomist. Pärast Gavrilovi arreteerimist kuulati Soldatovit korduvalt üle KGB ja Balti Laevastiku eriosakonna (sõjaline vastuluure) poolt. Soldatovi väidetava nõukogudevastase tegevuse kohta Gavrilov midagi ei tunnistanud ning vastastamisel keeldus teda tuvastamast. Enda arvates päästis ta sellega Soldatovi arreteerimisest. Karistusest Soldatov siiski ei pääsenud. KGB survel tunnistas Vabariiklikku Psühhoneuroloogiakliiniku psühhiaatriakomisjon Soldatovi vastutusvõimetuks, määrates diagnoosiks aeglaselt kulgev skisofreenia.
Edasi loeme, et Gavrilovi „ärkamine“ toimus 1968. aastal algul seoses kommunistliku režiimi liberaliseerimise katsetega Tšehhoslovakkias, mis on tuntud Praha kevade nimetuse all. Ta asus neid sündmusi hoolega jälgima ammutades teavet eelkõige N Liitu suunatud venekeelsete raadiosaadetest, mida lindistas. Lindistuste ja ajaleheväljalõigete põhjal koostas kogumiku „Слово и Дело“ (Sõna ja Tegu), mida levitas oma kaaslaste seas. Sama aasta lõpul ja järgmise aasta algul esines korduvalt parteikoosolekuil sõnavõttudega, milles kritiseeris demokraatlike vabaduste ja inimõiguste puudumist riigis, eriti aga N. Liidu vägede sisseviimist Tšehhoslovakkiasse 1968. aasta augustis. 11. detsembril 1968 saatis ta telegrammi Aleksandr Solženitsõnile, mille õnnitles kirjanikku 60. sünnipäeva puhul. Karistuseks heideti Gavrilov 1969. aasta maikuus komparteist välja ja saadeti erru. 
Lisaks sellele  koostas ta kirjutise „Avalik kiri Nõukogude Liidu kodanikele“, mida levitati omakirjatuse kanalite kaudu. Varjunime „Gennadi Aleksejev“ taha peitunud autor mõistis teravas toonis hukka Nõukogude vägede sissetungi Tšehhoslovakkiasse, kutsus üles kaotama kompartei juhtiva osa ühiskondlikus ja poliitilises elus ning vaatama üle kriminaalkoodeksi.
Seoses avaliku kirja ettelugemisega välisraadiotes sai KGB mõõt täis. 3. juunil 1969 korraldati läbiotsimine Gavrilovi Paldiski korteris-hruštšovkas, lisaks pööningul ja keldris. Ära võeti raamatuid, ajaleheväljalõikeid, märkmeid (nende seas Lenini teoste konspekte), kirjutusmasin, magnetofon ja magnetofonilinte. 10. juunil  järgnes arreteerimine.
Juba esimesel ülekuulamisel pani Gavrilov vabatahtlikult kirja oma režiimikriitilised seisukohad ning andis edaspidi võrdlemisi avameelseid ütlusi oma tegevuse kohta. Samas keeldus ta tunnistamast oma kaaslaste vastu. Tema jätkuvast võitlusvaimust annab tunnistust eeluurimisisolaatoris kirjutatud läkitus pealkirjaga Организационные задачи “Союза Сторонников Свободы” (“Vabadusepooldajate Liidu” organisatsioonilised ülesanded), milles käsitleti põrandaaluse organisatsiooni loomise ülesandeid ning analüüsiti organisatsiooni struktuuri-, konspiratsiooni- ja sidepidamise küsimusi.
27. veebruarist kuni 7. märtsini Kaliningradis 1970 toimunud Kahekordselt Punalipulise Balti Laevastiku Sõjatribunal istungil mõisteti Gavrilovile nõukogudevastase agitatsiooni ja propaganda süüdistusel 6 aastat vangilaagrit. Gavrilov loobus kaitseadvokaadist, süüdi end ei tunnistanud ja nõudis kriminaalasja lõpetamist kuriteo koosseisu puudumise tõttu. Kossõrevi nuheldi 2aastase vabadusekaotusega võttes arvesse tema avameelseid tunnistusi eeluurimisel, puhtsüdamlikku kahetsust ja tegevuse hukkamõistmist. Paramonov protsessil ei osalenud, tema oli juba varemalt mõistetud sundravile eripsühhiaatriahaiglasse.
Karistuse kandis Gavrilov Mordva ja Permi oblasti poliitvangilaagrites. Laagrielu puudutavas osas iseloomustab Gavrilov end kui üksiklast, kellele käisid närvidele kaasvangid oma tüütu lobaga. Ta lausa nautis kartseris üksiolemist. Suurem osa selle perioodi kohta kirjapandust on täidetud eneseanalüüsi, mõtiskluste, unenägude kirjelduste ning saadud ja saadetud kirjadega. Väga palju trükimusta on kulutatud terviseprobleemidele, kuna Gavrilov kannatas südamepuudulikkuse käes.
Mis puutub suhetesse laagrikaaslastega, siis tundub, et sõpru ja mõttekaaslasi tal eriti ei olnud. Üksnes Galanskov oli võimeline ära kuulama Gavrilovi heietusi, kuigi viimane sai aru, et näiteks laagrikõuts Vaska oli Galanskovile olulisem kui Gavrilovi loogikateemalised targutused. Gavrilov kurdab, et tal ei olnud millestki rääkida demokraatidega, kes ometi pidanuksid olema tema mõttekaaslased, ega tee saladust Vladimir Bukovski jt Moskva dissidentide iroonilisest suhtumisest tema ideesse. Hindi keele õppimine ja joogaga tegelemine, milles ilmselgelt nähtub püüd näida isiksusena, eriti ei aidanud. Dissidendid pidasid iseäranis lapsemeelseks tema Lenini teoste konspekteerimist, veendumust vajaduses pöörduda „Lenini tõeliste ideede“ juurde, millest N Liidu juhid alates Stalinist olid kõrvale kaldunud, usku salaorganisatsioonidesse, mida dissidendid kui avaliku vastupanu apologeedid pidasid kommunistliku režiimi tingimustes perspektiivituks.
Mida aeg edasi, seda enam tekib Gavrilovi kirjaridadesse enesehaletsuse märke ning kahtlemist oma senise käitumise arukuses. Oma osa on siin ka tema naise Galina pidavatel etteheidetel nii kirjades kui ka kokkusaamistel. Hõõrudes Gavrilovile nina alla, et mida suudab pisike inimene kolossaalse võimumonstrumi vastu, eriti aga seda, kuidas mees oma mõttetu tegevusega on  pannud raskesse olukorda naise ja pisitütre, tekitas naine toeks olemise asemel Gavrilovile täiendavaid hingepiinu ja kahtlusi. Olgu märgitud, et samas võttis Galina meelsasti vastu Moskva inimõiglaste saadetud raha ja muud toetust. Ilmselt märkas ka KGB Gavrilovi hingevankumisi, võimaldades präänikuna talle kinomehhaaniku ameti Permi vangilaagris. See aga oli selgelt pridurka[5] amet, mis oli meelekindlatele poliitvangidele kättesaamatu. Gavrilov kirjutab, et lausa nautis üksiolemist kinomehhaaniku putkas. Karistusaja lõppedes õnnestus tal isegi saada invaliidsusgrupp, mis andis vabastuse sunnitööst.
 Raamatus ei ole ridagi tema vangilaagrist vabanemisest ega edasisest elukäigust, mis jätab raamatust kuidagi lõpetamata mulje. Teadaolevalt kirjutas Gavrilov oma vangistusaja lõpupoole armuandmispalve. Kuna sellega käis paratamatult kaasa oma süüteo tunnistamine, tõekspidamistest lahtiütlemine ja senine tegevuse hukkamõist, oli Gavrilovil ilmselt piinlik raamatus avalikustada. Kuna Gavrilov ei olnud end tribunali ees süüdi tunnistanud, pidi see tema jaoks olema suur enesesalgamine. Kui parafraseerida tema mälestusraamatu pealkirja, siis võiks küsida, kas selles on silmas peetud oma hinge või naha päästmist? Armuandmispalve esitamine oli poliitvangide eetika kohaselt vastuvõetamatu käitumine, mis tähendas poliitilist surma. 
1974. aasta juulis Gavrilov vabastatigi ennetähtaegselt N Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi määruse alusel. Oma karistusajast oli ära kandnud viis kuuendikku.
Peale mõne infokillu ei õnnestunud mul Gavrilovi vangilaagri-järgse elukäigu kohta suurt midagi leida. Tundub, et pärast vabanemist ta dissidentidega enam ei suhelnud ning  vastalisi kirjutisi ei koostanud. Pärast vabanemist asus ta elama Tallinna, ent 1976. aastal siirdus elama esmalt Novosibirskisse, hiljem Tveri, kus temast sai vaimulik Belaja Troitsa kirikus. Gavrilov suri 29. oktoobril 2016.
Poliitvangilaagrist läbikäinu kohta sobib hästi vanasõna: mis ei tapa, teeb tugevaks. Meiegi ajaloost on teada kangelaslikke isiksusi, kelle jaoks oli poliitvangilaager, mida sai pidada N Liidu tegutseva vastasrinna kontsentratsiooniks, vastupanuvõitluse ülikooliks, kus ammutati teadmisi ja kogemusi edasiseks vastupanuks ning leiti mõttekaaslasi lähedalt ja kaugelt. Samuti moodustavad suurema osa laagrimemuaaridest just sellised edulood. Kuid oli ka murdumisi ja isiksuse allakäike, nagu Gavrilovi juhtum. Tervikpildi saamiseks on vaja ka taolisi lugusid.
           
*Märkus: ülemine Gavrilovi foto on pärit internetisaidilt http://polit.ru/article/2008/09/02/people68/; alumisel osaleb Gavrilov oktoobris 1976 Novosibirskis peetud konverentsil "Roerichi lugemised" (http://docplayer.ru/28532996-Gennadiy-gavrilov-avtobiograficheskaya-povest.html).


           [1] Григоренко П.Г. В подполье можно встретить только крыс... – NY.: Детинец, 1981. (eesti keeles kõlab pealkiri järgmiselt: Põranda all võib kohata ainult rotte. Sellega väljendab autor oma suhtumist põrandaaluse võitluse meetoditesse.); Алтунян Г. О. Цена свободы: Воспоминания диссидента. – Харьков: Фолио: Радиокомпания+, 2000.
[2] Luuletaja, ajaloolane ja inimõiguslane Juri Galanskov on sündinud 19.06.1939 Moskvas. Osales aktiivselt inimõiguste kaitse liikumises ja omakirjastuslikus  tegevuses, üllitades näiteks omakirjastuslikku almanahhi Феникс (Fööniks). Nõukogudevastase tegevuse süüdistusel mõisteti ta 7 aastaks vangilaagrisse. Raske maohaiguse ja puuduliku ravi tulemusel suri 4.11.1972 Mordva vangilaagris.
[3] Raivo-Toomas Lapp (18.04.1947 Antsla vald, Võrumaa) töötas Tartu Riikliku Ülikooli eksperimentaalfüüsika kateedris laborandina, hiljem tehnikuna. 1966. aastal moodustas põrandaaluse organisatsiooni, mis kogus ja õppis tundma tulirelvi ning valmistus rahvusvahelise olukorra teravnemise või sõjalise konflikti puhkemise korral kapitalistlike riikide ja N Liidu vahel alustama võitlust Eesti iseseisvuse taastamiseks. Samuti levitas Lapi grupp võimude poolt keelatud kirjandust. 12. detsembril 1969 arreteeriti ta KGB poolt. Koos temaga arreteeriti Tartu Autobussi ja Taksopargi paigutaja Andres Võsu, Tartu Autoremondi Katsetehase lukksepp Enn Paulus, Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi tööline Evald Kõiv  ja Tartu Põllumajandusmasinate Tehase „Võit“ tööline Sven Tamm. 9.-15. juunil 1970 mõistis ENSV Ülemkohtus Lapile nõukogudevastase agitatsiooni ja -propaganda ning osalemise eest nõukogudevastases organisatsioonis süüdistusel 5 aastat vabadusekaotust. Võsu  karistati  3½,  Paulust  2½ ja  Kõivu 1-aastase vabadusekaotusega. Sama seadusesättega ühe aasta ja kuuekuulise vabadusekaotusega karistatud Sven Tamme kohtuotsus pöörati mittetäitmisele tingimusel, kui Tamm ei pane kolme aasta jooksul toime uut kuritegu. Lapp vabanes 12. detsembril 1974 ja naasis Tartusse, kus talle kohaldati 2-aastast administratiivjärelevalvet.   
[4] Õige nimi on Johannes Valdmann (s 12.04.1948 Jõgeva raj Pajusi kn), ametilt mehaanik, elas Tartus. Olles Nõukogude okupatsiooniväes Tšehhoslovakkias arreteeriti ta 13. oktoobril 1968 tabatuna põgenemiskatsel välismaale. 6. märtsil 1969 mõistis sõjaväetribunal talle kodumaa reetmise süüdistusel 8 aastat range režiimiga vangilaagrit. Ta vabanes 13. oktoobril 1976.
[5] Vangilaagri administratsiooniga koostööd tegev vang, kes öördab kaasvangide peale, teenides sellega välja kergema töö ja ennetähtaegse vabanemise.